Konferencia SsFZ

KONFERENCIA SsFZ jún 2021

Konferencia sa na základe uznesenia VV SsFZ z 22.4.2021 uskutoční formou hlasovania per rollam

Návrh programu a postup sprístupnenia a posúdenia dokumentov

Aktuálne informácie predsedu SsFZ

Správa o činnosti VV SsFZ

Výročná správa SsFZ za rok 2020 - text

Informácia o zvolaní volebnej Konferencie SsFZPrílohy:

Prehľad činnosti výberov SsFZ v roku 2020

Ročná účtovná závierka za rok 2020

Poznámky k účtovnej závierke

Správa nezávislého audítora

Zápisnica z prerokovania účtovnej závierky

PO nad 5000 € - tabuľka

Prehľad nákladov SsFZ v roku 2020

Výsledok hlasovaniaKONFERENCIA SsFZ december 2020

Konferencia sa na základe uznesenia VV SsFZ z 19.11.2020 uskutoční formou hlasovania per rollam

Pokyny k hlasovaniu

Správa o činnosti VV SsFZ od ostatnej podanej správy (jún 2020)

Správa revíznej komisie

Návrh rozpočtu ssFZ na rok 2021

Výsledok hlasovaniaKONFERENCIA SsFZ jún 2020

Správa o činnosti VV SsFZ od ostatného zasadnutia konferencie (5.12.2019)

Výročná správa SsFZ za rok 2019

Prílohy:

Správa nezávislého audítora za rok 2019 z preskúmania účtovnej závierky a Výročnej správy SsFZ

Prehľad činnosti regionálnych výberov SsFZ v roku 2019

Ročná účtovná závierka 2019

PO nad 5000 €

Prehľad nákladov SsFZKONFERENCIA SsFZ 5.12.2019

Materiály

Pozvánka a program

Správa o činnosti VV SsFZ

Prehľad prijatých uznesení

Informácia o priebehu pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK

Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2019

Návrh Rozpočtu SsFZ na rok 2020

Reorganizácia súťaží mládeže v pôsobnosti SsFZ - pracovný dokument

Prehľad prijatých uznesení z konferencie 5.12.2019

Správa mandátovej komisie

Zápisnica z konferencieKONFERENCIA SsFZ 6.5.2019

Materiály

Pozvánka a program

Zápisnica

Prehľad prijatých uznesení z 6.5.2019

Správa o činnosti VV

Prehľad prijatých uznesení

Správa mandátovej komisie

Správa revíznej komisie

Protokol o priebehu a výsledkoch dodatočných volieb

Návrh rozpočtu SsFZ na rok 2019

Opatrenia a podnety rozvoja futbalu...2017 - 2021

Návrh na úpravu a doplnenie Stanov SsFZDokumenty k bodu Výročná správa SsFZ za rok 2018 a správa audítora k účtovnej závierke – nájdete na stránke v časti AUDIT.

KONFERENCIA SsFZ 4.10.2018

Materiály

Zápisnica z konferencie

Prehľad prijatých uznesení z VV SsFZ

Správa o činnosti VV

Pozvánka na konferenciu

Výročná správa SsFZ za rok 2017

Správa nezávislého audítora

výbery SsFZ- štatistika 2017

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Účtovná závierka - tabuľky.pdf

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva

PO nad 5000 tabuľka 2017

Čerpanie rozpočtu za rok 2017

Správa mandátovej komisie

Prehľad prijatých uznesení

KONFERENCIA SsFZ 15.12.2017

(Volebná)

Príprava konferencie

Zápisnica z konferencie

Prehľad prijatých uznesení

Správa mandátovej komisie

Protokol o výsledku volieb

Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2018 – 2021

Zoznam delegátov konferencie

Fotogaléria z konferencie 2017

KONFERENCIA SsFZ 9.3.2017

Zápisnica z konferencie

prehľad prijatých uznesení

správa mandátovej komisie

delegáti konferencie

obsahové a organizačno-technické zabezpečenie Konferencie SsFZ 15.12.2017

Rokovací poriadok SsFZ

Volebný poriadok SsFZ

Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2014 – 2017 (príloha 7)

KONFERENCIA SsFZ 9.12.2016

Zápisnica z konferencie

Uznesenia z konferencie

Správa mandátovej komisie

Delegáti konferencie

KONFERENCIA SsFZ 13.4.2016

Zápisnica z konferencie

Uznesenie z konferencie

Správa mandátovej komisie

Zoznam delegátov

prezentácia PPTF - SFZ

Prezentácia Grassroots - zelená karta

Podpora rozvoja mládežníckeho futbalu

Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ

Žiadosť o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach ssfz - Vybrané turnaje mládeže

Pravidlá pre rozdelenie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ Vybrané FK

Žiadosť o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ – Vybrané FK

Prezentácia KM SsFZ

KONFERENCIA SsFZ 3.12.2015

Zápisnica z konferencie

Uznesenie z konferencie

Správa mandátovej komisie

Zoznam delegátov

Prezentácia ŠTK

Prezentácia komisie mládeže

Prezentácia komisie rozhodcov

KONFERENCIA SsFZ 25.6.2015

Zápisnica z konferencie

Uznesenie z konferencie

Správa mandátovej komisie

Delegáti konferencie

Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v rokoch 2014 - 2017 - priebežné hodnotenie

Opatrenia a pod.... - mládež 2015/2016

KONFERENCIA SsFZ 4.12.2014

Zápisnica z konferencie

Uznesenie z konferencie

Správa mandátovej komisie

Delegáti konferencie

Prezentácia ŠTK

Prezentácia KR

KONFERENCIA SsFZ 27.6.2014

Zápisnica z konferencie

Uznesenie z konferencie

Správa mandátovej komisie konferencie

KONFERENCIA SsFZ K MLÁDEŽI (28.marec 2014)

Zápisnica z konferencie

Hasprun_Martin_-Prezentacia_mladez_konferencia_SsFZ.pdf

Hasprun_Martin_Priloha_Organigram_TU.pdf

Luptak_Vladimir_-_Grassroots.ppt

Nemec_Miroslav.pptx

Prezentacia_mladez_konferencia_SsFZ.ppt

Rosinsky_Jan_-_Futbalove_akademie_v.pptx

Skopal_Maros_-_Krupina.pptx

Statistika_mladeznickych_druzstiev_SsFZ.xls

Stefanak_Peter.pptx

Fotogaléria z konferencie

Konferencia SsFZ 13.12.2013

Zápisnica z konferencie

Uznesenie z Konferencie SsFZ - 13. 12. 2013

Zoznam delegátov Konferencie SsFZ

Zmeny Stanov SsFZ

Rokovací poriadok SsFZ

Volebný poriadok SsFZ

Organizačný poriadok SsFZ

Opatrenia a podnety rozvoja futbalu v pôsobnosti SsFZ v r. 2014-2017

Fotogaléria z konferencie 2013

Konferencia SsFZ 5.7.2013

Zápisnica z konferencie

Uznesenie z konferencie

Delegáti konferencie SsFZ

Rokovací poriadok SsFZ

Volebný poriadok SsFZ

Obsahové a organizačno-technické zab. Konferencie SsFZ 13.12.2013

Konferencia SsFZ 13.12.2012

Pozvánka

Rokovací poriadok

Prihláška

Nové znenie stanov

Uznesenie z konferencie SsFZ