Konferencia SsFZ

KONFERENCIA SsFZ 18.4.2024

Zoznam delegátov konferencie 18.04.2024

Návrh programu rokovania

Správa o činnosti VV SsFZ – prehľad uznesení

Rozvoj mladých talentovaných hráčov v rámci SsFZ

Správa revíznej komisie

Prehľad výdavkov SsFZ na výstavbu Dom futbalu

Návrh Rozpočtu SsFZ 2024

KONFERENCIA SsFZ 11.5.2023

Zápisnica z Konferencie SsFZ 11.05.2023

Návrh Rozpočtu SsFZ pre rok 2023

Kandidátna listina doplňujúcich volieb

Doplňujúci návrh na zmenu Stanov SsFZ (predkladateľ Ivan Šimko)

Návrh na úpravu Stanov SsFZ (zosúladenie so Stanovami SFZ)

Prehľad prijatých uznesení VV SsFZ

Správa o činnosti VV SsFZ

Pozvánka s návrhom programu

Správa Revíznej komisie Dokumenty k bodu Výročná správa za rok 2022 a správa audítora k účtovnej závierke nájdete na stránke v časti AUDIT.

KONFERENCIA SsFZ 30.6.2022

Zápisnica z Konferencie SsFZ 30.06.2022.pdf

Zápisnica volebnej komisie 12.7.2022.pdf

Správa mandátovej komisie.pdf

Pozvánka.docx

Návrh rozpočtu SsFZ na rok 2022.xls

Prehľad prijatých uznesení VV SsFZ od poslednej Konferencie.pdf

Správa o činnosti VV SsFZ.pdf

Zápisnica VK SsFZ 17.6.2022.pdf Dokumety k bodu Výročná správa za rok 2021 a správa audítora k účtovnej závierke nájdete na stránke v časti AUDIT.

KONFERENCIA SsFZ 13.1.2022 (Volebná)

Návrh program konferencie Návrh Rokovacieho poriadku konferencie Návrh Volebného poriadku konferencie Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie SsFZ 19.10.2021 Návrh kandidáta na funkciu volenú Konferenciou SsFZ - tlačivo Správa o činnosti VV SsFZ Návrh Rámcového rozpočtu SsFZ na rok 2022 Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie SsFZ 28.12.2021 Návrh kandidátov na volené funkcie Konferenciou SsFZ 13.1.2022 Návrh kandidátov SsFZ do orgánov SFZ, volených Konferenciou SFZ Informácia o hospodárení SsFZ v roku 2021

Ostatné dokumenty

Hodnotiaca správa KR Informácia o činnosti OK Štatistické údaje DK 2018-2021 Podpora mládeže 2018_-_2021 Štatistika ŠTK konf. 2021 Tabuľka MaK Tabuľka príspevky pre ObFZ

KONFERENCIA SsFZ jún 2021

KONFERENCIA SsFZ december 2020

KONFERENCIA SsFZ jún 2020

KONFERENCIA SsFZ 5.12.2019

KONFERENCIA SsFZ 6.5.2019

KONFERENCIA SsFZ 4.10.2018

KONFERENCIA SsFZ 15.12.2017 (Volebná)

KONFERENCIA SsFZ 9.3.2017

KONFERENCIA SsFZ 9.12.2016

KONFERENCIA SsFZ 13.4.2016

KONFERENCIA SsFZ 3.12.2015

KONFERENCIA SsFZ 25.6.2015

KONFERENCIA SsFZ 4.12.2014

KONFERENCIA SsFZ 27.6.2014

KONFERENCIA SsFZ K MLÁDEŽI (28.marec 2014)

KONFERENCIA SsFZ 13.12.2013

KONFERENCIA SsFZ 5.7.2013

KONFERENCIA SsFZ 13.12.2012

KONFERENCIA SsFZ 19.12.2009