Pravidlá a normy

Pravidlá, poriadky, smernice

Pravidlá:

01.06.2015 - Pravidlá futbalu

06.11.2013 - Pravidlá futsalu

 

Poriadky:

Súťažný poriadok futbalu (účinný od 1.7.2015, úplné znenie vrátane novelizácií z 21.6.2015, 8.3.2016, 6.7.2016 a 28.6.2017)

 

vzor dohody o striedavom štarte hráča

 

vzor dohody o spoločnom družstve mládeže

 

vzor dohody o striedavom štarte hráčky

 

Registračný a prestupový poriadok  (účinný od 18.7.2017)

 

Disciplinárny poriadok (úplné znenie platné od 15.6.2016)

 

Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (účinný od 15.8.2014)

 

Organizačný a návštevný poriadok (účinný od 1.7.2014)

 

Legislatívny poriadok (účinný od 12.3.2013)

 

Revízny poriadok (účinný od 2.7.2013)

 

Smernice:

Smernica klubového licenčného systému SFZ

 

Smernica o činnosti sprostredkovateľov

 

Smernica o hlasovaní per rollam

 

Smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na futbalových štadiónoch

 

Smernica o infraštruktúre štadiónov

 

Smernica o licenčnom systéme mládeže (licencia ÚTM a Grassroots)

 

Príloha č. 1 - Licenčné podmienky pre udelenie licencií SFZ a povinnosti držiteľa licencie

 

Príloha č. 2 - Časový harmonogram licenčného konania

 

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch

 

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ

 

Smernica o športových odborníkoch SFZ

 

Smernica o výkone činnosti futbalového lekára

 

Smernica o zdravotníckom zabezpečení stretnutia

 

Smernica pre hodnotenie fair play v podmienkach SFZ